Projekt: Spoza brány k politikom

Trenčiansky samosprávny kraj partnerom projektu na aktivizáciu sociálne a zdravotne znevýhodnenej mládeže

Trenčiansky samosprávny kraj partnerom projektu na aktivizáciu sociálne a zdravotne znevýhodnenej mládeže

Projekt občianskeho združenia Silnejší slabším dá v priebehu nasledujúcich dvoch rokov šancu mladým ľuďom z detských domovov a domovov sociálnych služieb (DSS) na plnohodnotnejší život medzi ľuďmi. Organizátori a dobrovoľníci zainteresovaní v projekte počas viac ako 20 rôznorodých aktivít pomôžu zdravotne či sociálne znevýhodneným ľuďom do 30 rokov spoznať, aké sú ich práva a povinnosti voči mestskej a krajskej samospráve, ale aj to, aké sú ich možnosti v oblasti sociálnej podpory, bývania či vzdelávania a kde na mestských či krajských úradoch majú hľadať pomocnú ruku.

Cieľovou skupinou pilotného projektu sú deti z detských domovov a DSS. Počas nasledujúcich 24 mesiacov sa konkrétnymi respondentmi stanú deti z Detského mestečka v Zlatovciach a prijímatelia sociálnej služby DSS – Adamovské Kochanovce. Zapojené deti čaká okrem stretnutí s poslancami, odborníkmi z praxe či profesijne úspešnými odchovancami detských domovov aj návšteva jednotlivých úradov a inštitúcií (napr. matrika, úrad práce, zdravotná poisťovňa), na ktoré ich dovedú rozličné životné situácie. „Veríme, že vďaka projektu Spoza brány k politikom sa nám podarí podporiť štruktúrovaný dialóg medzi prijímateľmi sociálnych služieb a deťmi z detských domovov na jednej strane a verejnými inštitúciami a politickými predstaviteľmi s rozhodovacími právomocami na strane druhej. Ide o to, aby mali verejní činitelia konkrétne požiadavky týchto sociálnych skupín priamo z prvej ruky a zároveň o to, aby sa ich mladí ľudia z domovov nestránili prezentovať svoje potreby a tiež, aby vedeli ako na to,“ vysvetlila odborná garantka projektu Silvia Štefániková z Regionálneho centra mládeže v rámci Krajského centra voľného času, ktorá chce s podporou realizačného tímu projektu rozvíjať aj medzigeneračný dialóg seniorov a tzv. „domovákov“.

Trenčiansky samosprávny kraj ako jeden z partnerov projektu v jeho realizácii vidí možnosť nadviazať na projekt „Vytvorenie podmienok pre Deinštitucionalizáciu“. Župa na tento účel vytvorila projektovú radu v roku 2015. V DSS – Adamovské Kochanovce prebehli viaceré zmeny s podporou Operačného programu Ľudské Zdroje. Konečným cieľom projektu deinštitucionalizácie je poskytovanie komunitných sociálnych služieb.

Cieľom oboch projektov je napomôcť klientom získať samostatnosť a rozvinúť sociálne zručnosti. „Jednotlivými aktivitami v projekte chceme dospieť k zmene postojov všetkých zainteresovaných voči tejto cieľovej skupine a vytvoriť priestor na ich začlenenie do aktívneho spoločenského života. Chceme podporiť nadväzovanie nových kontaktov a vzťahov medzi cieľovými skupinami a tiež budovať vzájomnú úctu, porozumenie a spoluprácu. Veríme, že pomocou školení a rôznych aktivít v projekte zvýšime šance na zamestnanie sa a plnohodnotný život týchto mladých ľudí,“ dodala Štefániková.

socialne

Projekt s netradičným názvom Spoza brány k politikom bol podporený grantovým programom Erasmus +, ktorý administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Iniciátormi projektu sa stali dobrovoľníci z občianskeho združenia Silnejší slabším pod vedením Emílie Šprtlovej, koordinátorky projektu. Ako už z názvu vyplýva, partnermi projektu sa stali Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), mesto Trenčín, obce Chocholná-Velčice a Adamovské Kochanovce, ďalej DSS – Adamovské Kochanovce a Regionálne centrum mládeže v rámci Krajského centra voľného času -oboje v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, Detský domov Mestečko a Iskierka nádeje SD, n. o. (známa ako Seniorville) v Trenčíne – Záblatí.

Tlačová konferencia spolu s informačným blokom o cieľoch, metódach a výzvach projektu Spoza brány k politikom sa uskutoční 8. februára 2016 od 13.00 h v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne za účasti zástupcov verejnej samosprávy. Organizátori zároveň privítajú dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní čiastkovými aktivitami napomôcť k dosiahnutiu stanovených cieľov a zvýšeniu kľúčových kompetencií zdravotne či sociálne znevýhodnenej mládeže do 30 rokov.

Advertisement